هویجوری 131


به گورستان گذر کردم صباحی

شنیدم نـاله و افـغـان و آهی

شنیدم کله ای با خاک می گفت

که این دنیا نمی ارزد به کاهی

باباطاهر
۲۱:۴۹
Designed By Erfan