هویجوری 134


ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان

جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز 


حضرت حافظ 

۰۲:۲۸
Designed By Erfan