هویجوری 114


ما را ز شب وصل چه حاصل؟ که تو از ناز
تا باز کنی بند قبا، صبح دمیده است ...

صائب تبریزی 

۱۲:۳۵
Designed By Erfan