هویجوری۱۱۳


سعی من در سر به زیری بی گمان بی فایده است 

تا تو بوی زلف ها را می فرستی با نسیم ...


کاظم بهمنی 

۱۱:۰۲
Designed By Erfan