هویجوری 109پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر
چون شیشه ی عطری که درش گم شده باشد


سعید بیابانکی ۲۲:۳۱
Designed By Erfan