سرآغاز

همیشه از تجربیات جدید هراس داشتم شاید برای اینکه خیلی تنوع طلب نیستم 

نوشتن تو یه محیط جدید یه وبلاگ جدید...

مطمنا اگر روزی اینجا حتی برای چند روز از دسترس خارج بشه 

دیگر هرگز نخواهم نوشت حتی اگر به قیمت دق کردن و مردنم تموم بشه 

خوشحالم ازینکه از زیر منت شخص شیرازی بیرون اومدم هرچند که این ما 

هستیم که باعث چرخیدن چرخ تجارت الکترونیک این موجود بودیم و اگه 

کسی به کسی بدهکار باشه قطعا این موجود به کاربران سایت بوقش بدهکاره... 

۰۱:۳۹
Designed By Erfan