هویجوری 112


پاییز اگرچه سیلی اش سنگین است

تا عشق تو هست زندگی شیرین است


میلاد عرفان پور

۱۳:۱۷
Designed By Erfan