هویجوری ۱۲۴

چه خوش صید دلم کردی به نازم چشم مستت را 

که کس مرغان وحشی را از این خوشتر 

نمی گیرد...


حضرت حافظ

۱۱:۲۳
Designed By Erfan