مزدوران عرصه تزویر و ریاکاری

حال بهم زن ترین تیپ شخصیتی اجتماع که متاسفانه بسیار گسترش پیدا کرده مذهبی نماهای ریاکاری هستن که 

چهره نجس و کثیفشون رو پشت ریش و تسبیح و یقه آخوندی پنهان کردن هر جا به این گروه بر خوردید از طرف من 

البته اگر امکانش بود، آب دهان و اگر نبود چند فحش آبدار که اوج نفرت رو نشون میده به این افراد حواله کنید 

پیشاپیش از این حرکت مصلحانه تون  تقدیر و تشکر می کنم :)) ۲۳:۰۱
Designed By Erfan