هویجوری 122


وقـــتی که میرفتی نگاهت هـِی تکانم داد

سنگین ترین لحظه برای مرده تــلقین است.


محمد شیخی 

۱۳:۳۴
Designed By Erfan