هویجوری 136

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست


حضرت حافظ


+اهل دلا این بیت رو خوب می فهمن . 

۱۷:۵۵
Designed By Erfan