هویجوری ۱۳۵


بی‌بوی خوشت بر دل من باد بهاری

حقّا که بسی سردتر از باد خزان شد...


 سلمان ساوجی

۱۱:۳۶
Designed By Erfan