هویجوری 132


عمری ست که رِندان جهان خانه به دوش اند


از حاد‌ثه ی خانه برانداز دو چشمت...


 سعید بیابانکی

۱۵:۰۱
Designed By Erfan