هویجوری۱۳۰

رشته ای بر گردنم افکنده دوست 

می کشد هر جا که خاطرخواه اوست...

۱۹:۲۷
Designed By Erfan