هویجوری ۱۲۸

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش 

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش 

حافظ

۱۷:۱۰
Designed By Erfan