هویجوری 126


عاقبت این عشق هلاکم کند 

در گذر کوی تو خاکم کند...


زنده یاد آغاسی 

۲۱:۰۷
Designed By Erfan