هویجوری ۱۲۳


در حسرت دیدار تو ، آواره ترینم

 هرچند که تا منزل تو فاصله ای نیست


رافعی بروجنی 

۱۲:۲۵
Designed By Erfan