هویجوری ۱۲۰


شهید نیستم اما تو کوچه ی خود را 

به پاس این همه سرگشتگی به نامم کن


علیرضا بدیع 

۱۱:۳۶
Designed By Erfan