هویجوری۱۱۶


دیده را فایده آنست که دلبر بیند 

ورنبیند چه بود فایده بینایی...


سعدی 

۱۱:۳۳
Designed By Erfan