تاریخ مصرف


میدونی شباهت آدم ها با کنسرو و کمپوت چیه ؟ 
هردوشون تاریخ انقضا دارن وقتی تاریخ انقضاشون تموم شد دور ریختنی میشن.
یکی تو سطل آشغال اون یکی زیر چند خروار خاک... 

۲۲:۵۵
Designed By Erfan