هویجوری 111


با غم و یاد تو و شعر مشیری هرشب

بی تو مهتاب شبی کوچه پر از دلتنگیست


هستی افرا

۲۰:۳۳
Designed By Erfan