هویجوری 110


مقصود ما ز خلق جهان جلوه ی تو بود

بعد از تو خاک بر سر این عالم خراب


نیرتبریزی

۲۰:۴۰
Designed By Erfan